"Az 1848/49-es szabadságharc nyomában, Erdélyben "

Pályázati azonosító szám: HAT-17-01-2017-00360
Támogatási összeg: 2 200 000 Ft.

 

video

V - I - D - E - Ó

1. nap – KÉPTÁR
2017.  szeptember 24. - Vasárnap

Indulás Kiskanizsáról.

Utazás pihenőkkel Nagyszalontára, ahol Arany János nyomában járunk. Megtekintjük a kedvelt költő szobrát a róla elnevezett líceum előtt, majd a szülőháza helyén található emlékházat, valamint a Csonka toronyban berendezett Arany emlékkiállítást.

To­vább­uta­zás a törté­nelmi Erdély határát jelentő Ki­rály-hágón keresztül a Kolozs­vár környéki szállásra.  Magyarlóna, falusi turizmus, kiváló vendéglátás.

 

2. nap – KÉPTÁR
2017.  szeptember 25. - Hétfő

Reggeli után is­mer­ke­dés Kolozsvár híres magyar emlé­keivel: Szent Mihály-temp­lom a Mátyás szoborral, Mátyás király szülő­háza.

Ezt követően látogatást teszünk a méltán növekvő hírnévnek örvendő Tordai sóbányában.

Délután az egykori szász város, Segesvár roman­tikus, kö­zép­ko­ri óváro­sával is­mer­ke­dünk (UNESCO vi­lág­örök­ség).

To­vább­uta­zás Fehér­egy­házára, a Petőfi múzeum és emlék­park meg­te­kin­té­se. Rövid pihenő a falu melletti Petőfi emlék­műnél, nagy költőnk halá­lának fel­té­te­le­zett hely­színén.

Kora este érkezés a Székelyudvarhely környéki szállásra. Zeteváralja, Halleluja panzió.

 

3. nap – KÉPTÁR
2017.  szeptember 26. - Kedd

Reggeli után a Keleti-Kárpátok két termé­szeti csodá­jával ismer­kedünk. Először sétálunk a vad­re­gé­nyes Gyilkos-tó partján, majd a Kárpátok keleti lejtőin leeresz­kedünk a Békás-szorosba. A Bé­kás-patak szurdo­kának nincs párja az egész Kárpá­tokban, drámai hatá­súak a 200-300 méter magas, szinte függő­leges szikla­falak jó egy km-en keresztül.

Napunkat a fazekas­mű­vé­sze­téről híres Korond köz­ség­ben (erdélyi népmű­vé­szeti tárgyak kira­ko­dó­vá­sá­ra) zárjuk. Innen visszatérünk a szállásunkra.

 

 

4. nap – KÉPTÁR
2017.  szeptember 27. - Szerda

Reggeli után Hargita megye székhelyével, Csík­szeredával ismerkedünk, ahol megnézzük a Makovecz Imre által tervezett gyö­nyö­rű­ Mille­niumi temp­lomot. A csík­szeredai séta után a szom­szé­dos Csík­somlyóval és annak híres zarán­dok­temp­lomával ismer­kedünk. 

A következő órákat a Kárpá­tokban, a Gyimesek vidé­kén, a gyimesi csángók között töltjük. Gyimes­bük­kön láto­gatást teszünk a Rákóczi-várnál és az „ezeréves” határnál.

Útközben megállunk a Nyerges-tetőn, s lerójuk kegyeletünket, elénekeljük a Székely-himnuszt a magyar Thermopüla-i hősök tiszteletére.

Délután látogatást teszünk Kézdivásárhelyen. A város az 1848-49-es szabadságharcban a székelyek védelmi központja volt, itt öntötte ágyúit Gábor Áron, szobra 1971 óta a főtéren áll.

 

5. nap – KÉPTÁR
2017.  szeptember 28. - Csütörtök

Reggeli után Brassó gyönyörű főterét tekintjük meg, valamint a város leg­na­gyobb ne­ve­zetes­sé­gét, a híres Fekete templomot.

Utazás a Fogarasi-havasok lábai mentén Szászföld legszebb váro­sába, Nagy­szebenbe. A nagy területen el­he­lyez­kedő óvárost 2007-re remekül felújí­tották, ekkor Nagy­szeben Európa kultu­rális fővá­rosa volt. A vá­ros­né­zés után to­vább­uta­zás Gyula­fehér­várra. Is­mer­ke­dés az Erdélyi Feje­de­lemség egykor virágzó fővá­ro­sával, elsősorban annak magyar vonat­kozású emlé­ke­ivel. A kato­likus kated­rális a román kori magyar építészet leg­ér­té­ke­sebb alko­tása. Benne talál­ható Hunyadi János, Hunyadi László és több erdélyi feje­delem sírem­léke.

Utazás a Déva környéki szállásra. Hotel Rusca***, Vajdahunyad.

 

6. nap – KÉPTÁR
2017.  szeptember 29. - Péntek

Délelőtt látogatás Vajdahunyad várában. Az impo­záns építmény a régi Magyar­ország leglát­vá­nyo­sabb várkas­télya volt, mai formáját nagyrészt a Hunya­diak idején kapta az 1400-as években.

Ezt követően Dévára utazunk. Felvo­nóval felme­gyünk a város fölé tornyo­suló várromhoz, mely a Kőműves Kele­menről szóló balla­dából ismert.

Utolsó állo­másunk Arad városa, közös tisz­telgés a 13 vértanú emlé­kére készí­tett emlékműnél.

Ezután séta a belvá­rosban, majd haza­utazás.

Érkezés késő este.

 

Média:
ZAOL

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/forradalmi-helyszineken-jartak-kiskanizsai-iskolasok-2181433/

Kanizsa TV

http://kanizsatv.hu/hirek/22428/hatartalanul/